Hva sier islam om drømmer og drømmetydning?

Det usette
Tekstinnstillinger
 • Mindre Liten Medium Stor Større
 • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Jeg har en bok om drømmer og drømmetydning i islam av Ibn Sirin, og jeg ønsker mer informasjon om emnet.

Svar:

Lovpriset være Allah.

Sanne drømmer er en del av profetskap, slik det ble rapportert at Profeten (fred være med ham) sa:

«Sanne drømmer er en av de førtiseks delene av profetskap.»
[Al-Bukhari, 6472; Muslim, 4201]

«Drømmer markerte starten på åpenbaring.»
[Al-Bukhari, 3; Muslim, 231]

«Drømmens sannferdighet henger sammen med drømmerens oppriktighet. De som har de mest sannferdige drømmene er de som er de mest sannferdige i tale.»
[Muslim, 4200]

Mot slutten av tiden vil nesten ingen drømmer være usanne. Profeten (fred være med ham) sa: «Det vil være fordi profetskapet og dens virkninger vil være så langt unna i tid, så de troende vil bli gitt noe kompensasjon i form av drømmer som vil bringe dem noen gode nyheter, eller hjelpe dem til å være tålmodige og standhaftige i sin tro.» [Al-Bukhari, 6499; Muslim, 4200]

Det samme kan sies om miraklene som oppstod etter sahabahs tid. Dette skjedde ikke i løpet av deres tid, fordi de ikke hadde behov for dem på grunn av sin sterke tro, men folket som kom etter dem hadde behov for dem (miraklene) fordi deres tro var svak.

Det finnes tre typer drømmer: rahmani (de som kommer fra Allah), nafsani (psykologisk, de kommer innenfra en person) og shaytani (de som kommer fra Shaytan). Profeten (fred være med ham) sa: «Drømmer er av tre typer: en drøm fra Allah, en drøm som forårsaker ubehag og som kommer fra Shaytan, og en drøm som kommer fra det en person tenker på når han er våken og han ser det når han sover.» [Al-Bukhari, 6499; Muslim, 4200]

Profetenes drømmer er wahy (åpenbaring) for de er beskyttet fra Shaytan. Ummahen er enige om dette. Dette er grunnen til at Ibrahim dro ut for å oppfylle Allahs befaling om å ofre sin sønn Ismail da han så det i en drøm (fred være med dem begge).

Drømmene til andre mennesker enn profetene, skal undersøkes i lys av den klare wahy (dvs. Koranen og sunnah). Hvis de er i samsvar med Koranen og sunnahen er alt vel og bra. I motsatt fall bør de ikke bli handlet etter. Dette er virkelig en svært alvorlig sak, for mange av kjetterne blant sufier og andre har kommet på avveier på grunn av dette.

Den som ønsker å ha sanne drømmer bør bestrebe seg på å snakke ærlig, spise halal mat, overholde sharias befalinger, unngå det som Allah og Hans Sendebud (fred være med ham) har forbudt, sove i en fullstendig ren tilstand vendt mot qibla, og komme Allah i hu inntil han føler at øyelokkene faller. Hvis han gjør alt dette, kan drømmene hans knapt være usanne.

De mest sannferdige drømmer er de som blir sett på tidspunktet for suhoor (like før daggry), for dette er tiden når Allah stiger ned, og når nåde og tilgivelse er nært. Det er også den tiden djevlene er stille, i motsetning til mørkets tid like etter solnedgang, når djevlene og djevelske sjeler sprer seg. [Se Madarij as-Salikin, 1/50-52]

Al-Hafiz Ibn Hajar sa:

«Alle drømmer er én av to typer:

 1. Sanne drømmer. Dette er drømmene til Profetene og de rettskafne folk som følger dem. De kan også forekomme hos andre mennesker, men det er svært sjeldent, slik som drømmen til den ikke-muslimske kongen som ble tolket for ham av Yusuf (fred være med ham). Sanne drømmer er de som går i oppfyllelse i det virkelige liv, slik de ble sett i drømmen.
 2. Sammenblandede falske drømmer som varsler om noe. Disse finnes i ulike typer:
  • Knep fra Shaytan for å gjøre en person engstelig, for eksempel når han ser hodet sitt kuttet av og han følger det, eller han ser seg selv havne i en krise og ikke kan finne noen som kan redde ham ut av det, og så videre.
  • Når han ser noen av englene be ham om å gjøre noe forbudt, eller andre ting som umulig kan ha noen mening.
  • Når han ser noe som skjer med ham i det virkelige liv, eller han ønsker det skulle skje, og han ser det svært realistisk i sin drøm. Eller at han ser det som vanligvis skjer med ham når han er våken, eller det som gjenspeiler hans humør. Disse drømmene taler vanligvis om fremtiden eller nåtiden, sjelden om fortiden.»

[Se Fath al-Bari, 12/352-354]

Abu Sai’d al-Khudri (måtte Allah være fornøyd med ham) sa: «Profeten (fred være med ham) sa: ‘Hvis noen av dere ser en drøm han liker, er denne fra Allah, så la ham prise Allah for den og snakke om den til andre. Hvis han ser annet enn det, en drøm han misliker, er denne fra Shaytan, så la ham søke tilflukt hos Allah fra dens ondskap og ikke nevne den til noen, for den vil ikke skade ham.’» [Berettet av Al-Bukhari, 6584; Muslim, 5862]

Abu Qatadah sa: «Profeten (fred være med ham) sa: ‘Gode drømmer kommer fra Allah, og (dårlige) drømmer kommer fra Shaytan. Den som ser noe han misliker, la ham spytte til venstre for seg tre ganger og søke tilflukt hos Allah fra Shaytan, for det vil ikke skade ham.’» [Berettet av Al-Bukhari, 6594; Muslim, 5862] «Spyttingen» referert til her er en myk, tørr spytting, uten utskilt spytt.

Det ble rapportert fra Jabir (måtte Allah være fornøyd med ham) at Profeten (fred være med ham) sa: «Hvis noen av dere ser en drøm som han misliker, la ham spytte til venstre for seg tre ganger, og søke tilflukt hos Allah fra Shaytan tre ganger, og snu seg fra den siden som han sov på.» [Berettet av Muslim, 5864]

Ibn Hajar sa:

«For å oppsummere det som er blitt sagt om gode drømmer, kan vi si tre ting:

 1. En person bør prise Allah for den gode drømmen.
 2. Han bør føle seg glad for den.
 3. Han bør snakke om den til dem han er glad i, men ikke til dem han misliker.

For å oppsummere det som er blitt sagt om dårlige drømmer, kan vi si fire ting:

 1. Han bør søke tilflukt hos Allah fra drømmens ondskap.
 2. Han bør søke tilflukt hos Allah fra Shaytans ondskap.
 3. Han bør spytte til venstre for seg tre ganger når han våkner.
 4. Han bør ikke nevne den til noen i det hele tatt.
 5. I Al-Bukhari, Bab al-Qayd fil-Manam, ble en femte ting berettet fra Abu Hurayrah, som er å be. Rapportens ordlyd er: ‘Den som ser noe han misliker (i en drøm) bør ikke fortelle noen om den, han bør heller stå opp og be.’ Dette ble rapportert som en mawsool rapport av Imam Muslim i sin Sahih.
 6. Muslim la til en sjette ting, som er å snu seg fra den siden han lå på.

For å konkludere er det seks ting man kan gjøre: de fire som er nevnt ovenfor, samt for eksempel å be to rak’aher, og snu seg fra den siden man lå på til for eksempel å ligge på ryggen.»

[Se Fath al-Bari, 12/370]

Ifølge en hadith berettet fra Abu Razin av at-Tirmidhi, bør han ikke fortelle noen om den, bortsett fra en veldig nær venn som elsker ham veldig mye, eller som er veldig klok. Ifølge en annen rapport, bør han ikke snakke om den, bortsett fra med en som er klok eller en som er kjær for ham. Ifølge en annen rapport, bør han ikke fortelle om sin drøm, bortsett fra til en lærd eller til en som vil gi oppriktig råd. Al-Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi sa: «Hva angår den lærde, vil han tolke den på en god måte for ham så godt han kan, og den som vil gi ham oppriktig råd vil lære ham noe som vil være til nytte for ham og hjelpe ham til å gjøre det. Den som er klok er den som vet hvordan man skal tolke den, og vil fortelle ham kun det som vil hjelpe ham, ellers vil han tie. Hvis den som er han kjær vet noe godt vil han si det, og hvis han ikke vet eller han er i tvil, vil han tie.» [Se Fath al-Bari, 12/369]

Imam Al-Baghawi sa: «Vit at tolkning av drømmer faller inn under ulike kategorier. Drømmer kan tolkes i lys av Koranen eller i lys av sunnah, eller ved hjelp av ordspråk som er vanlig blant folk, eller etter navn og metaforer, eller i form av motsetninger.» [Sharh as-Sunnah, 12/220]

Han ga eksempler på dette:

 • Tolkning i lys av Koranen: for eksempel et tau som betyr en pakt, fordi Allah sier (oversettelse av betydningen): «Og hold fast, alle dere sammen, til Allahs Rep...» [Koranen 3:103]
 • Tolkning i lys av sunnah: slik som kråken som representerer en umoralsk mann (fasiq), fordi Profeten (fred være med ham) kalte den det.
 • Tolkning ved hjelp av ordspråk: slik som at å grave et hull betyr en konspirasjon, fordi folk sier: «Den som graver et hull vil falle i det.»
 • Tolkning ved hjelp av navn: som for eksempel å se en mann kalt Rashid, som betyr visdom.
 • Tolkning ved hjelp av motsetninger: slik som at frykt betyr sikkerhet, fordi Allah sier (oversettelse av betydningen): «Og Han vil sannelig gi dem i stedet en trygg sikkerhet etter deres frykt» [Koranen 24:55]

Hva angår boken «Drømmetydning» som er tilskrevet Ibn Sirin, tviler mange forskere på at den kan tilskrives ham i det hele tatt, så vi kan ikke si med sikkerhet at denne boken ble skrevet av denne fremstående lærde.


Dette er en oversettelse av Shaykh Muhammed Salih al-Munajjid sin fatwa: Dreams and dream interpretation (oppsøkt 10.02.14).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger